دوم مرداد ماه ۱۴۰۳


سر خط خبر هاخیرین دانشگاه
مرکز آموزش عالی (دانشگاه دولتی) آباده از تمامی مردم فرهیخته و خیرین بزرگوار به عنوان (خیرین آموزش عالی کشور) در راستای ارتقا سطح کیفی و کمی این دانشگاه در خواست مشاوره و همیاری (مادی و معنوی) می نماید.

تصوير يافت نشد

به نام خداوند جان و خرد


گذشته سراسر غرور انگیز ایران عزیز مرهون تلاش خستگی ناپذیر نیکوکاران نیک اندیشی است که همواره در راه گسترش دانایی و خردورزی و مبارزه با تاریکیهای فکری ایرانیان کوشیده اند.
آنانی که پرورش یافته درفرهنگ دیرپای پندار نیک،گفتار نیک و کردار نیک بودند ، با گذشتن از خویش ،بنیاد مهرورزی وانسان دوستی بنا نهادند .برای آزادی و خوشبختی مردمان رنج دوران بردند و خون دلها خوردند وسرانجام تا ایران هست، یادشان در قلبهای ایرانیان جاودان خواهد ماند.
وامروزه بیش از هر زمان دیگر،ایران سرفراز به همت بزرگانی اینچنین بلند همت نیازمند است تا هرچه بیشتر به بالابردن کمی و کیفی دانش و فرهنگ همگانی  اهتمام گرددزیرا آبادانی و پیشرفت ایران تنها  در گروفرهیختگی ایرانیان است.

مرکز آموزش عالی (دانشگاه دولتی) آباده از تمامی مردم فرهیخته و خیرین بزرگوار به عنوان (خیرین آموزش عالی کشور)  در راستای ارتقا سطح کیفی و کمی این دانشگاه در خواست مشاوره و همیاری (مادی و معنوی) می نماید.
در راستای راه اندازی مرکز آموزش عالی (دانشگاه دولتی)  آباده این همیاری می تواند در سطح :
•  مشاوره و همکاری در خصوص ایجاد رشته های دانشگاهی
•  معرفی افراد تحصیل کرده و هیات علمی
•  همکاری در تدریس دروس و برنامه ریزی آموزشی
•  ایجاد ارتباط بین صنعتگران و دانشگاه
•  ارائه پیشنهادات و نظرات
و همچنین تهیه  و تجهیزو تکمیل قسمت یا قسمتهایی از دانشگاه به شرح زیر:
•  تجهیز یک یا چند کلاس درس
•  تجهیز آزمایشگاه
•  تجهیز کتابخانه و اهدای کتاب
•  تجهیز و ساخت مسجد و نمازخانه
•  ساخت خوابگاه
•  تجهیز خوابگاه
•  تامین امکانات رفاهی دانشجویان
•  اهدا زمین و ساختمان
. تکمیل بخشهای مختلف ساختمان اصلی از جمله دیوار کشی، محوطه سازی، نماکاری و..

 

يكشنبه 01 اسفند 95تمام حقوق متعلق به مرکز آموزش عالی آباده می باشد

Powered By : Abadeh University