بیست و پنجم خرداد ماه ۱۴۰۳


سر خط خبر هاسامانه آموزشی
جهت ورود به سامانه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی دانشگاه شیراز (Sess) از لینک استفاده نمایید. https://sess.shirazu.ac.ir/

تصوير يافت نشد

جهت ورود به سامانه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی دانشگاه شیراز (Sess) از لینک زیر استفاده نمایید.

https://sess.shirazu.ac.ir/

شنبه 27 ارديبهشت 99تمام حقوق متعلق به مرکز آموزش عالی آباده می باشد

Powered By : Abadeh University